Стационарен комплект за измерване химическия състав и качеството на атмосферния въздух в градски условия

описание на sensoair

SensoAir е устройство, изпълнено в кутия с размери 450/260/260мм, за измерване на няколко физически характеристики на въздуха:

- Химичен състав на въздуха, по-специално наличие на следните газови съединения в него:

* летливи органични съединения 0..200ppm
* CO – въглероден окис 0..10ppm; 0..100ppm; 0..500ppm
* H2S ВОДОРОДЕН СУЛФИД 0..2ppm; 0..50ppm
* NO2 азотен диоксид 0..5ppm; 0..50ppm
* SO2 серен диоксид 0..100ppm
* HF водороден флурид 0..10ppm
*други по запитване

- Tемпература на въздуха

- Влажност на въздуха

- Съдържание на прахови частици PM1,0 PM2,5 PM10.

PM1.0/2.5:<50ug/m3: ±5μg/m³ 50~1000μg/m³ ±10% При околна температура: -25/+40
PM10 :≤100μg/m³±15μg/m³100~1000μg/m³ ±15% При работна температура: -25/+40,

Във всяка станция са интегрирани:

• 16 битов контролер;

• Универсален асинхронен приемо-предавателен интерфейс (UART);

• Универсален сериен интерфейс (USB)

• Вграден или отеделен комикационен модул за предаване на данни на облачна платформа (LoRa или частен APN с микро SIM карта)

• Софтуера на станцията събира данни, които се визоализират на интернет страница. Всички данни са в мер. единици според местното законодателство. Софтуера трансформира данните от ppb/ppm в микгрограм на кубичен метър mg/m3 .

• IP65 водоустойчива защита на електрониката

Този уред е предвидено да се използва за изграждане на централизирани системи за събиране на данни за качеството на въздуха в градската среда. Може да се използва и за изграждане на предупредителни пунктове за наличие на опасни газове в индустриална среда, като спомагателна система към основната защитна такава.

Функциониране на SensoAir

SensoAir работи по следния начин:

От атмосферният въздух се взима проба за измерване, чрез помпа. Същата засмуква въздух от околната среда и тази проба се подлага на анализ.

Анализа се състои в две части. Едната е чрез лазерна гранулометрия се измерва прахово съдържание на частици PM1,0; 2,5; 10 (като количество и размер), a следващото измерване е за химичен състав на примесите във въздуха. Сензорите за измерване на химическите примеси във въздуха са електрохимични клетки, като те имат живот за работа максимум до 5 години, след което следва да се подменят. Тези елементи са консуматив и тяхнята подмяна е не по сложна от смяна на батерии в дистанционно управление. В едно устройство SensoAir могат да се монтират до 4 или повече такива сензора по избор на вида анализиран примес, като конструкцията е модулна.

Поради физиката на електрохимичните клетки,сензорите които са от този тип, не могат да се използват за непрекъснато измерване, а същото става на периоди, например през 20 мин или през периоди за по продължителни интервали. Останалите видове сензори които не са електрохимични клетки измерват непрекъснато.

Настройката за работа на устройството и времето и периодите за измерване се настройват през софтуера дистанционно.

Примерно на изграждане на система на база SensoAir

Монтаж и позициониране на станциите:

Монтажа може да се осъществи върху:

• ​Осветителни стълбове;
• Административни сгради;
• Оборудване на мобилни оператори ;
• Битови сгради.

Всички монтажи се осъществяват след експерна оценка на оторизирирани техници от фирмата производител, след анализ на големината на измерваната площ в зависимост от машаба и критериите на измерване. Според нуждите на мащаба на измерването :

Градски:
Според мащаба на конкретният град, географстките и климатични особенности и критериите за измерване-транспорт, битови и индустриални източници на замърсяване, се определя броя и местоположението на монтираните станции.

Индустриални:
Според мащаба на конкретното предприятие, географски и климатични особенности и критериите за измерване-собствени източници на замърсяване, екс-териториални източници на замърсяване, се определя броя и местоположението на монтираните станции.

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

Translate »